Kursai:

PATVIRTINTA
Trakų meno mokyklos direktoriaus
2023 m. sausio 20 d.
įsak. Nr. (1.3.) V1- 9

PROJEKTO ,,TRAKŲ FANFARINĖ SAVAITĖ“
(MEISTRIŠKUMO/KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI
IR MUZIKOS FESTIVALIS) NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 1. Projektą rengia Trakų meno mokykla, į.k. 190680839, Karaimų g. 10, LT-21104 Trakai, el. paštas – trakumenomokykla@gmail.com, tel. +370 528 55519.
 2. Projekto nuostatai skelbiami svetainėje www.fanfareweek.com.
 3. Dalyvaudamas projekte dalyvis (jo tėvai/globėjai) patvirtina/pripažįsta, kad su nuostatais susipažino ir sutinka.

II SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Projekto tikslas: kultūrinė edukacija, bendroji kultūros sklaida.
 2. Uždaviniai:

5.1. suteikti projekto dalyviams naujų teorinių ir praktinių žinių, supažindinti su įvairia Lietuvos ir užsienio pedagogų dėstymo metodika, ugdyti specialiąsias ir bendrąsias kompetencijas;

5.2. bendradarbiaujant su VŠĮ Trakų švietimo centru organizuoti Lietuvos muzikos pedagogų ir kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

5.3. organizuoti prasmingą bendruomenės ir miesto svečių laisvalaikį bei ugdyti visuomenės gebėjimą suvokti meno vertybes, organizuojant muzikos festivalį.

III SKYRIUS

DALYVIAI

 1. Meistriškumo ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Trakų fanfarinė savaitė“ dalyvauja:

6.1. vaikai (nuo 9 metų) ir jaunimas iš Lietuvos ir užsienio, siekiantys tobulinti grojimo pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais ir fanfariniame orkestre, bendrakultūrinio pažinimo bei aktyvaus dalyvavimo kultūriniame gyvenime įgūdžius. Dalyviams iki 18 metų reikalingas tėvų sutikimas;

6.2. Lietuvos muzikos pedagogai ir kultūros darbuotojai siekiantys tobulinti profesines kompetencijas.

 1. Muzikos festivalyje dalyvauja profesionalūs muzikantai, gabus jaunimas, meistriškumo mokyklos ,,Trakų fanfarinė savaitė“ solistai, ansambliai bei orkestras.

IV SKYRIUS

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

 1. Projektas vyks 2024 m. liepos 29- rugpjūčio 4 dienomis.
 2. Darbotvarkė:

9.1. pirmadienis (liepos 29 d.) – šeštadienis (rugpjūčio 3 d.):

9:00-12:00 apšilimo pamokos, pagrindinis mokymas, ansambliai;

12:00-13:00 pietų laikas;

13:00-16:00 meistriškumo pamokos:

15:30-18:30 fanfarinis orkestras;

18:45-19:15 vakarienės laikas;

20:00 – koncertas;

22:00 – koncertas.

9.2. sekmadienis (rugpjūčio 6 d.):

10:00-13:00 fanfarinis orkestras;

13:00-14:00 pietų laikas;

17:00 – tarptautinio ,,Trakų fanfarinės savaitės“ orkestro koncertas.

9.3. kiekvieno dalyvio individuali darbotvarkė priklauso nuo pasirinkto kursų paketo ir bus skelbiama projekto atidarymo dieną.

 1. Registracija į meistriškumo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus vyks:

10.1. Nuo 2023 lapkričio 1 d. iki 2024 balandžio 30 d. užpildant registracijos formą projekto internetinėje svetainėje www.fanfareweek.com;

10.2. sėkmingai užsiregistravęs dalyvis į savo elektroninį paštą turi gauti projekto organizatoriaus patvirtinimą.

 1. Dalyvių mokestis:

11.1. I programa (pagrindinis instrumento mokymas grupėse, orkestras, ansambliai, koncertai) – 120 eurų;

11.2. II programa (meistriškumo pamokos su koncertmeisteriu, orkestrinės studijos, koncertai) – 150 eurų;

11.3. švietimo ir kultūros darbuotojams kursų mokestis – 90 eurų.

11.4. mokestį reikia sumokėti iki 2024 m. gegužės 15 d. į Trakų meno mokyklos pavedimo lėšų sąskaitą Nr. LT404010042700045296, esančia Luminor Bank, AB;

11.5. dalyviui atšaukusiam registraciją po gegužės 15 d. mokestis negrąžinamas.

 1. Užsiregistravus į meistriškumo pamokas, solo kūrinių akompanimentus (1 kūrinys) atsiųsti iki gegužės 31 d.
 2. Nakvyne ir maitinimu dalyviai rūpinasi patys.
 3. Už dalyvių saugumą ne užsiėmimų metu, projekto organizatoriai neatsako.
 4. Projekto dalyvio asmens duomenys gali būti naudojami:

15.1. atvaizdas nuotraukoje, vaizdo ir garso įraše – projekto viešinimui;

15.2. vardas, pavardė – koncertų metu, programėlėse ir afišose;

15.3. registracijos metu pateikti duomenys – tik projekto tikslams.

 1. Daugiau informacijos apie projektą www.fanfareweek.com, FB Trakai Fanfare Week.
 2. Projekto koordinatorius – Arvydas Mišeikis, el. paštas – amiseikis@gmail.com, tel. +370 686 26842.

V SKYRIUS

PAŽYMA APIE DALYVAVIMĄ

 1. ,,Trakų fanfarinės savaitės“ dalyviai gauna projekto dalyvio arba kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.